Política de privadesa

Política de privadesa

Aquesta política de privadesa conté tota la informació necessària que ha de proporcionar-se als Usuaris al moment de recollir les seves dades personals a través de qualsevol dels formularis del lloc web, com aquella relacionada amb les finalitats, terminis de conservació i base jurídica en la qual es legitima el tractament, com s’utilitzen, comuniquen i els drets dels Usuaris.

Aquestes polítiques s’han elaborat conforme a la llei 15/2003 del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals, s’informa que totes les dades que puguin ser facilitades per part dels usuaris es tractaran amb absoluta confidencialitat.

Responsable del tractament de dades personals

EKILIBRIUM CONSULTORS S.L.U. és la titular d’aquest lloc web, està domiciliada al c/ Colomer 2, Colomer Parc II, Bloc A, 3r B, Sispony, AD400 La Massana (Principat d’Andorra), inscrita al Registre de Societats del Principat d’Andorra amb número 19538 i en el Registre de Comerç del Principat d’Andorra, com a “Ekilibrium Consultors”, amb número 930209A, i el seu número de Registre Tributari és L-714636-H.

El contacte i la contractació electrònica de productes i serveis oferts a través d’aquest lloc web per EKILIBRIUM CONSULTORS S.L.U. només es pot dur a terme persones majors de 18 anys, no menors d’aquesta edat. De conformitat amb això, si vostè subministra les seves dades personals a través d’aquesta web, ho fa sota la premissa que és major de 18 anys. En cas que EKILIBRIUM CONSULTORS S.L.U. comprovi que, contravenint la norma esmentada, les dades personals han estat subministrats per un menor de 18 anys, es procedirà a la seva eliminació immediata.

No s’han de facilitar, a través d’aquest lloc web, dades personals de tercers diferents de l’interessat. No obstant això, en cas que això fos imprescindible per dur a terme la sol·licitud que justifiqui el subministrament de les dades personals, la persona que ho faci assumeix la responsabilitat d’informar prèviament al titular de les dades personals de tot el que preveu l’article 14 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (en endavant, “RGPD “) en les condicions establertes en l’esmentat precepte.

En cas que, per a poder efectuar degudament una sol·licitud, vostè hagi de facilitar dades personals de menors de 18 anys, vostè garanteix a EKILIBRIUM CONSULTORS S.L.U. que ho fa en la seva condició de pare, mare o tutor legal del menor titular de les dades personals, atorgant també el seu consentiment exprés per al tractament dels mateixos. En aquest cas, vostè ha d’acreditar el parentiu o la tutela, mitjançant l’aportació d’un document oficial.

Principis aplicats per al tractament de dades personals:

Els principis indicats a continuació són aplicats per EKILIBRIUM CONSULTORS S.L.U. i per qualsevol persona de la seva plantilla que tingui accés a dades. Les dades de caràcter personal seran sempre:

• tractats de manera lícita, lleial i transparent.

• recollits amb finalitats determinats, explícits i legítims, i no seran tractats ulteriorment de manera incompatible amb aquestes finalitats.

• adequats, pertinents i limitats al necessari en relació amb les finalitats per als quals són tractats.

• exactes i, si fos necessari, actualitzats, adoptant-se totes les mesures raonables perquè se suprimeixin o rectifiquin aquells que siguin inexactes respecte a les finalitats per als quals es tracten.

• conservats durant no més temps del necessari per a les finalitats del tractament.

• tractats amb integritat i confidencialitat, de manera tal que es garanteixi una seguretat adequada d’aquells.

 

Tipus de dades personals tractats i finalitat

Les dades personals que es proporcionin hauran de ser veritables, exactes i complets i mantenir-se actualitzats. El registre de dades mitjançant la utilització del formulari és obligatori, almenys aquells marcats com a tals, i implicarà que ha estat informat i que ha prestat el seu consentiment al contingut de la present política de privacitat. La falta d’aportació d’aquests, o el subministrament de dades incorrectes, impossibilitarà que puguem gestionar correctament les sol·licituds efectuades.

En el nostre lloc web recollim les següents categories de dades personals:

Informació relacionada amb subscripcions a butlletins informatius i prospecció comercial, com a nom, cognoms, correu electrònic, telèfon, idioma i país. Aquestes dades personals s’emmagatzemen en les nostres bases de dades per a la gestió de les relacions comercials, i s’usaran per a l’enviament de butlletins informatius sobre EKILIBRIUM CONSULTORS S.L.U., els seus serveis i productes rellevants per als seus interessos.

Sempre es proporcionarà l’opció de cancel·lar i/o eliminar-se de les bases de dades amb cada comunicació electrònica que rebi de nosaltres. En qualsevol moment pot modificar la seva informació o preferències o proporcionar detalls addicionals.

Informació relacionada amb sol·licituds per a la prestació dels nostres serveis i contractació dels nostres productes, com a nom, cognoms, empresa, domicili, correu electrònic, telèfon i adreça postal. Aquestes dades personals s’emmagatzemen en les nostres bases de dades per a la gestió de les relacions comercials i s’usaran per a completar qualsevol sol·licitud electrònica de serveis i productes a través del nostre lloc web. En qualsevol moment pot modificar la seva informació o preferències o proporcionar detalls addicionals.

No utilitzarem les seves dades personals per a prendre decisions automatitzades que afectin o creïn perfils diferents dels descrits anteriorment. En qualsevol cas, si existís un tractament posterior de les dades la finalitat de les quals sigui diferent a aquella per a la qual inicialment es van recollir l’informarem sobre tots els aspectes rellevants a aquesta altra fi abans d’aquest tractament ulterior.

 

Temps de conservació de les dades personals

Les dades personals dels Usuaris seran tractats mentre duri l’execució del contracte o sol·licituds d’informació i, en qualsevol cas, durant el termini de temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d’aquesta finalitat i del tractament de les dades. Quan les dades hagin de conservar-se complint terminis de prescripció indicats en la normativa aplicable, seran bloquejats i llocs únicament a la disposició de les autoritats competents, i seran eliminats una vegada finalitzat aquest termini. En el cas de comunicacions comercials, les dades seran conservades mentre vostè no s’oposi a rebre aquesta informació.

Per a determinar el període de conservació apropiat per a les dades personals, també ens basem en la quantitat, tipus i sensibilitat de les dades personals, el risc potencial de mal per l’ús no autoritzat o la divulgació de les seves dades personals, les finalitats per als quals processem les seves dades personals i els requisits legals que apliquin.

 

Legitimació per a tractar dades personals

Les següents bases jurídiques de legitimació apliquen per a tractar les seves dades personals:

• Consentiment: per a aquelles dades relatives a sol·licituds de subscripció a butlletins i prospecció comercial.

• Interès legítim: per a aquelles dades relatives a sol·licituds d’informació o serveis, que fan que el tractament sigui necessari per a desenvolupar la nostra activitat comercial, sempre que aquests interessos no estiguin per sobre dels seus interessos o drets i llibertats fonamentals. El nostre interès legítim consisteix a poder garantir la continuïtat de negoci, establint canals de contacte que ens permetin oferir els nostres serveis i comprendre les necessitats i expectatives del mercat, a més de millorar el nivell de satisfacció dels Usuaris i, per tant, millorar la nostra oferta de serveis i marques.

• Execució del contracte: per a aquelles dades d’identificació i contacte que permeten gestionar el contracte a distància per a la provisió de serveis i productes oferts en la nostra web.

 

Destinataris de les dades personals

Les dades personals de l’Usuari podran ser cedits/comunicats als següents destinataris:

Empreses encarregades del tractament de dades, com a proveïdors que presten serveis a EKILIBRIUM CONSULTORS S.L.U., com pot ser la gestió de campanyes de promoció, gestors de contingut i relació amb clients. Els proveïdors de serveis estan autoritzats a utilitzar la informació només en la mesura en què sigui necessari per a realitzar i prestar els serveis per als quals van ser contractats i amb subjecció als termes establerts en els contractes per encàrrec de tractament celebrats i en aquesta Política de Privacitat.

Administracions i Organismes Públics quan així ho exigeixi la normativa fiscal, laboral o qualsevol altra aplicable.

Ens comprometem a mai utilitzar les seves dades personals per a finalitats diferents als determinats en aquesta política de privacitat, ni cedir-los de manera il·legítima a tercers.

 

Drets de les persones

Els Usuaris podran exercir qualsevol dels drets reconeguts en la normativa de protecció de dades davant nosaltres.

Ens comprometem a respectar i facilitar l’exercici d’aquests drets i, en particular, dels drets d’accés, rectificació, suspensió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les dades. Aquests drets podran ser exercits mitjançant l’enviament un correu electrònic a info@ekilibriumsl.com , juntament amb una còpia del seu document d’identificació vàlid.

Li facilitarem tota la informació necessària relativa a les actuacions que realitzem sobre la base de qualsevol sol·licitud d’exercici dels drets que com a interessat el concerneixin, dins dels terminis legals estipulats.

L’interessat pot presentar una reclamació davant Agència Andorrana de Protecció de Dades, especialment quan consideri que no ha obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, a través de la pàgina web habilitada a tals efectes per l’Autoritat de Control corresponent.

 

Aplicació de mesures de seguretat sobre les dades personals

Garantim que mantenim els nivells de seguretat per a la protecció de dades personals que ens facilita a través del lloc web conforme a la normativa vigent, i que s’han establert i apliquen totes les mesures tècniques i organitzatives corresponents per a evitar la pèrdua, destrucció o mal accidental, malament ús, alteració i tractament no autoritzat o il·lícit de les dades facilitades pels Usuaris.

També hem implantat un procediment de notificació en cas que existeixi qualsevol sospita de violació en la seguretat de les dades personals, dirigit als interessats i també a l’autoritat de control que correspongui.

 

Dret a retirar el consentiment

Si ha prestat el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals, té dret a retirar-lo totalment o parcialment. Per a retirar el seu consentiment, segueixi els enllaços d’exclusió indicats en totes les comunicacions comercials que se li enviïn o posi’s en contacte amb nosaltres mitjançant el nostre formulari de contacte en aquesta web o a través de correu electrònic.

Una vegada que hàgim rebut la notificació que ha retirat el seu consentiment, ja no processarem la seva informació per a les finalitats als quals va autoritzar originalment, tret que existeixin motius legítims convincents per a un processament posterior que anul·li els seus interessos, drets i llibertats o per a l’establiment, exercici o defensa de reclams legals. La retirada del consentiment per a rebre comunicacions comercials no afectarà el processament de les dades personals per a la prestació dels nostres serveis.

 

Contacte

Si té dubtes, comentaris o queixes sobre l’ús de les seves dades personals, contacti amb els nostres serveis d’atenció al client per correu electrònic a info@ekilibriumsl.com o pels telèfons indicats en la nostra web.

 

Canvis en la política de privadesa

Aquesta política de privadesa és subjecta a eventuals canvis d’acord amb la legislació aplicable en cada moment. En tot cas, qualsevol modificació d’aquesta Política de Privadesa li serà degudament notificada perquè vostè quedi informat dels canvis produïts i, si escau, pugui atorgar el seu consentiment exprés a aquests canvis.